วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุและสามเณร ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นชาน
หน้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเทียนที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัย
ตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชา และวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ
ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา แล้วทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุ
และสามเณร พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว ทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล เสร็จแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา ๑๘.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนา
อย่างยั่งยืน รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษา “วราพัฒน์” ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นำ นายภาม ยิ่งเจริญ
และนางสาวศิรดา แสงทองสุข ผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา “วราพัฒน์” ประจำปี ๒๕๖๐
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา ฯ ในโอกาสนี้ ผู้ปกครองของผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายสันติ วิลาสศักดานนท์ นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสมาคม ฯ กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/ในวันเดียวกันนี้…

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๔๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๒๑ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทอดพระเนตรการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาเด็กและเยาชนในสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนประถมศึกษา
ของรัฐบาลอาชามปูระ และโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลมารีอาลี รวมทั้งโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ เชค บาบัน บริษัทพัฒนาเกษตรกรรมบังกลาเทศ นอกจากนี้ จะทรงเปิดศูนย์สาธิตและประชาสัมพันธ์
การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เมืองจิตตะกอง และทรงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สงครามปลดปล่อย สถาบันโพรยาช
เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ และพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ และจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ชีค ฮาลินา นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย