วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทาน (เครื่องอุปโภคและบริโภค) ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก และหอประชุมที่ว่าการอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม