วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๗.๓๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับ
เครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา และ
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ในการนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมแคนทารี โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๑ กองพลบินที่ ๒ อำเภอเมืองนครราชสีมา
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “เทพรัตน์วิทยรักษ์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านเตย” อำเภอพิมาย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “โรงแรมแคนทารี จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร