วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๒.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลา ๐๘.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เวลา ๑๖.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “ตลาดนัดการศึกษาและวัฒนธรรมสวิส” ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๑๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่
อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๒๙ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล
ถวายภัตตาหารเพลแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ และ
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ หอประชุม
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร