วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเมธินี เทพมณี
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นำ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ