วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส และคณะ
นำ นายพิทักษ์ วชิรศักดิ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ของบริษัท ฯ และเงินสมทบในส่วนของการบริจาค
ในโครงการพีที เติมพลังสัมมาชีพ ปีที่ ๓ สมทบทุนมูลนิธิพระดาบส
– ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อม ด้วยคณะผู้บริหาร และนายกองค์การนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญา บัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– คณะกรรมการร้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายเศกสันติ์ กรีธาพล และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนด ที่ดิน เลขที่ ๑๓๗๒๐, ๑๓๗๒๑, ๑๓๗๒๒ และ ๔๔๖๑ เนื้อที่ดินรวมทั้งสิ้น จำนวน ๙ ไร่ ๒ งาน ๑๕ ตารางวา แขวงโคก แฝด อำเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิ ฯ
๒. นายจิตร์ ธัญลักษณ์ภาค ผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนนราธิปพิทยา และคณะ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน “วันนราธิป” และเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพิ่มเติม สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการบริหารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และคณะ นำ นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิพลังงานไทย และ คณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันโบว์ลิ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/- นายสุเมธ…..

– ๒ –

– นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล นายกสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ แข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนศูนย์การ เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ทีมผู้ชนะเลิศ
การแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายมานะ พงศานรากุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วน หนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสุดา ฮะกีมี ประธานมูลนิธิทุนดรุณเมตตาของสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัด งานมูลนิธิราชสุดา บิ๊กซี เดิน – วิ่งการกุศล สมทบกองทุนสมาคมสายตาเลือนรางในมูลนิธิราชสุดา
– นายฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช อัธยาศัย
– นายประเศียร สำเร็จกิจ ประธานกรรมการชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะจากชมรม ฯ และสโมสรโรตารีราษฎร์บูรณะ ภาค ๓๓๕๐ โรตารีสากล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายทองด้วง วิบูลย์ปิ่น นายกสโมสรโรตารีสระบุรีมิตรภาพ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันเดิน – วิ่งการกุศล โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– นายจิตตพัฒน์ มงคลธีญะวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็มที ออล สตีล จำกัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายวิรัตน์ รัตนกำเนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (กัลยาณราษฎร์) อำเภอ
บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับจากการจัดทำ โครงการ “พุทธบุตร ร่วมทำความดีถวายในหลวง ซึ่งทรงห่วงใยการศึกษาของคนไทย ปีที่ ๔”
สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล โอกาสนี้ พระมหามานัส ปสนฺโน เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– พันเอก ปิยะชาติ ธูปทอง เสนาธิการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ และคณะ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับจากการจัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกสู่เยาวชน และการประกวด
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนามะตูม และพระมหาไพฑูรย์ ฉนฺทธมฺโม วัดนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
/เวลา …..
– ๓ –

เวลา ๑๐.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนา สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันอิศรา พร้อมด้วย คณะกรรมการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง รุ่นที่ ๖ นำ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เฝ้า ทูลละอองพระบาท รับพระราชทานวุฒิบัตร และเข็มของสถาบันอิศรา ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล นำ นายพสพล
เจริญพร ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ ไปศึกษาต่อในระดับปริญญา โทและปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic Geography) ณ วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์
และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (London School of Economics and Political Science) สหราชอาณาจักร
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ
เวลา ๑๔.๑๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. และคณะ นำ นักเรียน
ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพร ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ
ที่ต่างประเทศ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิด “อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” ณ สถาบันประสาทวิทยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร