วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๐๗.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ในโอกาสนี้
ประทับแรม ณ เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และเรือนรับรองที่ประทับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
เวลา ๑๖.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ “น่านเกมส์”
เฝ้ารับประทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขัน ฯ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๔๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี