วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ พระภิกษุ
และฆราวาส เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาทถวาย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
ดังนี้
๑. พระครูปลัดสุริยัญ จันทวัณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าฉัพพรรณรังสี อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยพระภิกษุ และฆราวาส เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาทถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
๒. นายสิทธิรัฐ วัชราภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิกซิล วอเตอร์เทคโนโลยี ประเทศไทย
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดนิทรรศการ
และการจำหน่ายผลงานศิลปะ “ไลฟ์ อีส อาร์ท”(Life is Art) และเงินสมทบจากบริษัท ฯ
– พระครูพิศาลธรรมโกศล เจ้าอาวาสวัดปราสาทวารี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
และฆราวาส เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาทถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมและเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
– พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส นำ นายอภิรักษ์
ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อ “เราจะทำแบบในหลวง”
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส
– พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
๑. นายประกิจ ประจนปัจจนึก รองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. คณะผู้บริหารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงาน “ไบเทค ฮาล์ฟ มาราธอน ๒๕๕๙” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
– นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง นำ ข้าราชการกรมธนารักษ์
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/- รองศาสตราจารย์…

– ๒ –

– รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เตีย รองอธิการบดีอาวุสโสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นำ คณะกรรมการจัดงานโครงการปั่นจักรยานทางไกลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้
จากการจัดทำโครงการ ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำ อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้
นำ นางนิภา รัศมีดารา ประธานจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล รวมใจให้กาชาด ครั้งที่ ๑๕ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ เพื่อสมทบทุนศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และในโอกาสนี้ ผู้ชนะการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย
– นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) นำ คณะกรรมการร้านธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายสมชาย พิศิษฐ์กุลสุนทร เลขาธิการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นายทรงพร จั่นเทศ ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ ฯ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นดอกผลจากการดำเนินงาน
ของมูลนิธิ ฯ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายพรชัย จุฑามาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักพระราชวัง นำ คณะผู้บริหารบริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (TNN24) และผู้บริหารในเครือบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวีดิทัศน์ “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์”
เพื่อพระราชทาน ตามพระราชอัธยาศัย เพี่อพระราชทานแก่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สำหรับมอบให้แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริต่อไป
– นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นำ คณะกรรมการ
จัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/- นายชัชวาล…

– ๓ –

– นายชัชวาล ศุภชยานนท์ กงสุลกิติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรสวีเดน ประจำเมืองพัทยา นำ นายเนียว
คีน บูน ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี และผู้แทนพนักงานบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ประธานโครงการ “แบรนด์…พลังเพื่อเลือดใหม่ ๒๕๕๘” บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด นำ คณะกรรมการจัดทำโครงการ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโลหิต
ที่ได้รับบริจาคจากโครงการ ฯ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย และในโอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวดสื่อวีดิโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต และสื่อภาพนิ่ง (Info Graphic)
รณรงค์บริจาคโลหิต ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานถ้วยรางวัล ด้วย
– นายยรรยง ประเทืองวงศ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซตัส
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ และผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี “ออสโมโค้ท”
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปุ๋ยเคมีสูตร ๑๓-๑๓-๑๓ เพื่อทรงใช้ในโครงการส่วนพระองค์ และพระราชทาน
ตามพระราชอัธยาศัย
– นายตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท
เอไอเอ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
– นางกัลยา สุอมรรัตนกุล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาอาคาร มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์
– นางเพิ่มสุข นิติสิงห์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายสิ่งของ ดังนี้
๑. ผ้ามัดหมี่ ยาว ๓๖ เมตร ทอด้วยลาย ๑๘ ลาย ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นลายโบราณแบบ
ของอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ทอโดยนายทองสุข จันทะวงษ์ อายุ ๘๐ ปี
๒. เนื้อเงินสำหรับพระราชทานแก่โครงการเครื่องเงินชาวเขา ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
– ครอบครัวรุ่งรชตะวาณิช บริษัท ดอยซิลเวอร์ แฟคตอรี่ จำกัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน เฝ้าทูลละออง
พระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเนื้อเงิน สำหรับทำเป็นเครื่องประดับเงิน ชุดแต่งงานแบบ ดั้งเดิมของชนเผ่า
เมี่ยน (เย้า) จังหวัดน่าน เพื่อพระราชทานเป็นชิ้นงานอนุรักษ์ที่เป็นต้นแบบ ซึ่งเป็นฝีมือของนายจั้นต้อง
รุ่งรชตะวาณิช รวมทั้งเอกสารวิชาการและสื่อการเรียนการสอน เพื่อพระราชทานแก่โครงการเครื่องเงินชาวเขา
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

/- คุณหญิงชัชนี…

– ๔ –

– คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช และนายกอบชัย ซอโสตถิกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิธารน้ำใจ
และคณะ นำ ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ ฯ ให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์
ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดี ให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลดังกล่าว
– คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
แห่งประเทศไทย นำ คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
แห่งประเทศไทย ผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
กับผู้สนับสนุนสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณอักษรพระนามาภิไธย “สธ”
และในโอกาสนี้ คณะกรรมการสมาคม ฯ และผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ทุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทุนสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
แห่งประเทศไทย และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เสร็จแล้ว ต่อจากนั้น
เวลา ๑๖.๐๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอำพล เสนาณรงค์ ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ กรรมการแผนกเกษตรศาสตร์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาย วรชนะนันท์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ นายเกริกไกร สงค์อินทร์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก สาขาชีววิทยาและการจัดการประมง มุ่งเน้นด้านการจัดการเกี่ยวกับ
การลดสัตว์น้ำพลอยได้ การจัดการกับประมงผิดกฎหมายและไร้การควบคุม ณ มหาวิทยาเจมส์คุก (James Cook University) เครือรัฐออสเตรเลีย เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการภาพเขียน “เพนท์ เดอะ ไบรเทส ไลท์ ครั้งที่ ๔” (Paint the Brightest Light
ครั้งที่ ๔) ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร