วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุม ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ตามที่รายงานให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนองการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และในปีนี้ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นแล้วหลายโครงการนั้น น่าสนใจและน่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยนี้เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในทุกส่วนทุกภาคของประเทศย่อมจะมีความรู้ความเข้าใจในสภาวะความเป็นจริง
ของสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี โครงการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น จึงเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
ในแต่ละพื้นที่ เป็นผลดีแก่การแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยนี้ทุกแห่ง จึงควรจะพิจารณาให้เห็นประโยชน์
และความสำคัญแล้วร่วมมือร่วมความคิดอ่านกัน เป็นกำลังหลักในการประคับประคองส่งเสริมการปฏิบัติงานพัฒนา ให้ทุกถิ่นทุกพื้นที่ในบ้านเมืองเรามีความเจริญมั่นคงในทุก ๆ ด้าน
เวลา ๑๗.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในโอกาสนี้ ผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า รางวัลย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เพราะเป็นหลักฐานพยานว่า ผู้ได้รับได้ทำการต่าง ๆ สำเร็จอย่างดี เยี่ยม สมควรยกย่องเป็นตัวอย่างอันดีงามให้เป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนได้ เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วรางวัล
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จเท่านั้น แท้จริงแล้วความสำคัญหรือสิ่งที่ผู้ได้รับรางวัลและผู้ที่มาชื่นชม
ควรจะได้คำนึงถึง คือ งานการต่าง ๆ อันเป็นเหตุให้ได้รับรางวัลนั้น ว่าสำเร็จมาได้อย่างไร น่าชื่นชมยกย่อง
ตรงส่วนใด จะได้ไม่เป็นการหลงดีใจอย่างไม่มีพื้นฐานอันควร
สถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา เมื่อตริตรองให้ถี่ถ้วนก็จะทราบตระหนักว่ารางวัลที่ได้รับ
เป็นภาระ อันหนัก ประการแรกคือต้องรักษาความดีงามที่ทำให้ได้รับรางวัลนี้ไว้ให้ได้ ประการที่สอง
ต้องพยายามพัฒนา ตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก หาไม่รางวัลที่ได้รับไปก็จะไม่เป็นผลเต็มที่ตามสมควร
และประการที่สาม ต้องเป็นแบบอย่างให้สถาบัน นักเรียนนักศึกษาอื่น ๆ ให้ดำเนินรอยตาม รวมทั้งช่วยเหลือแนะนำชักชวนให้ทำความดี ตามไปด้วย

– ๒ –

ถ้าผู้ได้รับรางวัลหลงอยู่แต่ชื่อว่าได้รับรางวัล เป็นเพียงแต่นำประกาศนียบัตรไปตั้งอวดนั้น
ย่อมไม่เป็นประโยชน์ต่อใคร ๆ เลย จะกลายเป็นการหลงไม่เจริญด้วยความดีงามและจะกลายเป็นการแข่งขัน
กันในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัล เป็นการแข่งดีกันที่ไม่น่าชื่นชม แต่หากได้คำนึงถึงหน้าที่
ของการได้รางวัล ดังกล่าวมาข้างต้น ก็จะพากันแข่งกันดี เกิดเจริญก้าวหน้าในสถานศึกษา และทำตนเป็น ประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย ทำให้การศึกษาอันเป็นรากฐานของบ้านเมืองได้เจริญงอกงามทั้งด้านวิชาการ ด้านการสร้างคนดี
เวลา ๑๗.๔๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. ทุนการศึกษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
๒. ทุนการศึกษาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย
๓. ทุนการศึกษานามพระราชทาน “ลุ่มน้ำโขงพิจัย” ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๓๔ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์ฝึกการรบพิเศษ (ค่ายหนองตะกู) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๑ กองพลบินที่ ๒ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทำงาน
ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ไปตรวจรักษา
ผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี