วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๔๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ณ หอวชิราวุธานุสรณ์
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร