วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันนี้ เวลา ๐๘.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับ
เครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๐๙.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคาร
สุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า บัณฑิตทั้งหลายถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา ย่อมมีความพร้อมที่จะนำ
ความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวม แต่การนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ให้ได้ผลดังกล่าว จะต้องใช้
ด้วยความซื่อตรงต่อหลักวิชา จึงจะเกิดประโยชน์ที่พึงประสงค์ ความซื่อตรงต่อหลักวิชานี้ ไม่ได้หมายความว่า
จะต้องยึดหลักวิชาหรือยึดทฤษฎีอย่างเหนียวแน่น หากหมายถึงการนำหลักวิชาไปใช้ด้วยความจริงใจและ
บริสุทธิ์ใจ ไม่บิดเบือนหลักวิชาเพื่อหาประโยชน์ที่มิใช่เป้าหมายของงานที่ทำ ทั้งต้องมีความระมัดระวังที่จะใช้
หลักวิชาให้สำเร็จผลที่ดีที่เจริญเท่านั้น ไม่ก่อให้เกิดโทษหรือความเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น อีกประการหนึ่ง
จะต้องเข้าใจว่า ความรู้หรือทฤษฎีต่าง ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจนำไปใช้ได้อย่างตายตัว จำเป็นต้องอาศัยความคิด
พิจารณาที่จะประยุกต์หรือปรับใช้ให้พอเหมาะพอดีกับงานแต่ละงานเสมอ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำความรู้
ไปใช้ด้วยวิจารณญาณและด้วยความซื่อตรงต่อหลักวิชาอย่างแท้จริง เพื่อให้ความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่บังเกิดผลเป็น
ประโยชน์อันกว้างขวางและยั่งยืนได้ ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายปรารภปรารถนา ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคาร
สิรินธรวิศวพัฒน์” และสวนพฤกษศาสตร์ มทส. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงเปิด “อาคารสิริวิทยาทร” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา และทรงวาง
ศิลาฤกษ์ “อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๐.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดย
รถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
ศูนย์ฝึกการรบพิเศษ (ค่ายหนองตะกู) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ และทรงบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก
ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสมรสประทานแก่คู่สมรส ตามลำดับดังนี้
/นายต่อสวัสดิ์…..
-๒-
นายต่อสวัสดิ์ สวัสดิ์ – ชูโต กับ หม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาส ยุคล นายธเนศ วิจิตเกษมกิจ กับ นางสาวอรณิชา
สุดายุวร นายกิตติภัต ไชยพร กับ นางสาวรุ่งฟ้า ธัญธนนุกุล นายชัยสิทธิ์ สงวนดิสกุล กับ นางสาวศุทธินี
สวัสดิชัย นายอลงกรณ์ โชติรัตนกุล กับ นางสาวณัฐฐิญา สุพรรณธมานนท์ นายยุทธพงษ์ แน่นอน กับ
นางสาวธัญญาลักษณ์ บุญทองดี และ นายปกรณ์ เทียนรัตน์ กับ นางสาววิรุณยุพา ช่วยบุญ
เวลา ๑๒.๑๗ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๔.๕๓ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญ
พระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน และทรงหล่อพระสมเด็จคะแนนกับพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม
ณ วัดซับอุดมมงคลธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง