วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางสาวมาลัย วิวัฒน์เจริญ ประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นำ พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาส
วัดนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และคณะ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่มีผู้ร่วมบริจาคจากการจัดทำโครงการดังกล่าว สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
– คณะกรรมการสโมสรอาสากาชาดและอาสากาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากพฤกษากาชาด ประจำปี ๒๕๖๐
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันนนทรีโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการแข่งขันโบว์ลิ่งดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายจิตร์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนราธิปพิทยา
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน “วันนราธิป”
ปีที่ ๒๙ พร้อมเงินจากผู้บริหารและผู้มีจิตศรัทธา สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นายนภัทร อินทร์ใจเอื้อ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “๗ ปี ที่ผูกพัน เพราะใจเรา ผูกกัน” สมทบทุน
มูลนิธิชัยพัฒนา
– นายฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/นางมาลี…

– ๒ –

– นางมาลี ตั้งสิน ประธานกรรมการโรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา นำ คณะกรรมการ
จัดกิจกรรมงานวันเด็กเพื่อ กพด. เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
จัดงานกิจกรรมงานวันเด็กเพื่อ กพด. ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร
– นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันเดิน – วิ่งการกุศลดังกล่าว
สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
– นายพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ กรรมการบริษัท อาร์มาดิโล่ จำกัด นำ ผู้บริหาร
บริษัท อาร์มาดิโล่ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
จำหน่ายสมุดนิทานระบายสี และเงินสนับสนุนการจัดทำสมุดนิทานระบายสี “ทำไมคนไทยรักในหลวง
รัชกาลที่ ๙” ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายสมุดนิทานระบายสีดังกล่าว เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นายปรีดา ยันต์พิเศษ และครอบรัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
– นายอนุรักษ์ นภาวรรณ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดลำปาง
นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “จุฬา ฯ อาลัมพางค์”
– นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายเจ สุรเสน ศิลปินล้านนา นำ นางกรกช โรจนะโชติกุล และ
นางกัญญารัตน์ จงวิไลเกษม ผู้ประมูลภาพวาด “หัวใจของแผ่นดิน” และ “พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์”
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพวาด และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนค่าอาหารแก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. คณะผู้บริหาร “แอ็ด นาว ชิลเดรน คอนซัลติ้ง จำกัด” (ACT NOW CHILDREN’S
CONSULTING CO., LTD.) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนสร้างอาคาร
เรือนนอนหลังใหม่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทรัตน-
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓. คณะสโมสรโรตารีปทุมวัน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการจัดงาน “ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ รับพลังชีวิตตามสายน้ำ กับ อ.คฑา ชินบัญชร” เพื่อพระราชทาน
เป็นค่าอาหารและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔. คณะสโมสรโรตารีสากล ภาค ๓๓๕๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเดินวิ่งฮาล์ฟมาราธอน เพื่อขจัดโปลิโอ ๒๕๖๐
เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เด็กกำพร้า และเด็กด้อยโอกาสโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
/คณะสโมสรโรตารี

– ๓ –

๕. คณะสโมสรโรตารีกรุงเทพสุริวงศ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายรถจักรยานมือสองสภาพดีจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อพระราชทานเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๖. คณะผู้บริหารโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินจากการจัดโครงการ “มีข้าวอิ่มท้อง ให้น้องอุ่นใจ” เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๗. คณะผู้บริหารบริษัท ฮาว กรุงเทพ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร HOWE เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาลาดินเนอร์ “ฮาว อะวอร์ด ๒๐๑๗” (HOWE AWARDS 2017) เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๘. คณะกรรมการมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารสามมื้อให้แก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สมทบทุนโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก
๙. นางทิติยาภรณ์ ว่องภักดีลาภ อาสากาชาด สภากาชาดไทย และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารสามมื้อแก่
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเครื่องดูดความชื้น เพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับไว้ใช้ประจำพิพิธภัณฑ์พระตำหนักสวนปทุม
จังหวัดปทุมธานี
– นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นำ คณะผู้บริหารธนาคาร ฯ และเจ้าหน้าที่ การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศ
การประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
– รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นำ คณะกรรมการดำเนินงานประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายขลุ่ย เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้
ผู้แทนวงดนตรีไทยไม้นวมผสมเครื่องสายที่ชนะเลิศการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
– นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ
นำ นายเจตวัฒน์ วิจารณญาณ นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีสากล
“โอบีอีซี มิวสิค ทาเลนท์ คอมพิวทิชัน” (OBEC Music Talent Competition) ครั้งที่ ๑
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท
/นางฉัตรสุดา…

– ๔ –

– นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานคณะทำงาน
จัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา นำ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาตัวแทนที่เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวพิมพิมล คงเกรียงไกร บรรณาธิการ “เอ็นเจ ดิจิทัล” (NJ Digital)
บริษัท เนชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐ “เอ็น เจ สเปลลิ่ง ปี ๒๐๑๗” (NJ Spelling Bee 2017)
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
พร้อมด้วยคณาจารย์คณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะผู้เกี่ยวข้อง นำ ผู้ชนะเลิศ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙ และผู้ชนะเลิศการประกวด
ดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๗ เฝ้าทูลละอองพระบาท
เวลา ๑๐.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวัลลภ มานะธัญญา
ประธานกรรมการบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ พร้อมด้วย
บริษัท กุยฟัดหยวน จำกัด และบริษัท ซีทีเอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุน
การซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงสีข้าวพระราชทาน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๓.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ นำ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโครงสร้างและแผนปฏิบัติงานของศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เวลา ๑๕.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำ คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางลีลาหล่อด้วยวัสดุ
ทองเหลืองปิดทองคำเปลวทั้งองค์ และพระพุทธรูปปางลีลาองค์จำลอง เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
/หม่อมหลวงจิรพันธุ์…

– ๕ –

– หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางสาวบุญส่ง พราหมณ์ชื่น และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๕๔๓ เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๑๔ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นายทรงชัย เกลียวปฏินนท์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๙๙๙๙ ๗๐๐๐๐ และ ๗๐๐๐๒ รวมเนื้อที่ ๓ งาน ๕ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลวังไคร้
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
๓. นางมุกดา อ่อนสวัสดิ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๕๔๔ เนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๓๓ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร เลขาธิการคณะกรรมการชมรมนวภัทร นำ พระสมมาตร
ถิระสีโล วัดโพธิ์บางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และนางสมจิตร คชรัตน์ และคณะ เฝ้า
และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ฉบับเสริมการเรียนรู้
– นายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นำ คณะกรรมการ
จัดงานบุญถวายผ้ากฐิน ผู้แทนองค์กร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เงินส่วนหนึ่งจากการร่วมทำบุญงานถวายกฐินพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
– นายเกษม เกษมสุข วิทยากรค่ายพุทธบุตร มูลนิธิพระธรรมสัจจะ อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา นำ คณะกรรมการ วิทยากรค่ายพุทธบุตร ผู้แทนครู นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบริจาคจากการจัดโครงการดังกล่าว สมทบทุน
มูลนิธิอานันทมหิดล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการจัดกิจกรรม ฯ – นายประยูร เทพนม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบท่าตะเกียบ
“ปั่นการกุศล ช่วยคนยากไร้” ครั้งที่ ๑ นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันจักรยานดังกล่าว สมทบทุน
มูลนิธิอานันทมหิดล
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ นายกสมาคมความมั่นคง
ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และคณะกรรมการจัดการประกวดสวดมนต์ทำวัตรเช้า และโพชฌงค์
ครั้งที่ ๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ให้การสนับสนุน
โครงการจัดการประกวด ฯ และผู้แทนส่วนราชการ นำ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ชนะเลิศ
การประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวด ฯ และผู้แทนทีมชนะเลิศ
การประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

/นายสมพงษ์…

– ๖ –

– นายสมพงษ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิคุณากร ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิคุณากร
ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
– นายวิกร ภูวพัชร์ ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ สถาบันพระปกเกล้า นำ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลดังกล่าว
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และในโอกาสนี้ ผู้แทนทีมชนะเลิศการแข่งขัน ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
– นางรัชนี ชังชู ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร นำ คณะผู้บริหารโรงเรียน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานเทศน์มหาชาติ สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
– นางสาวสิทธิภาณี กิตติสิทโธ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย จำกัด
นำ คณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และในโอกาสนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา
ทางด้านการศึกษา ในรายการ “เวทีคนเก่ง” ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
– นางสาวกัณฑ์ภาภัส นันท์ไพรภักดี ผู้จัดการ บริษัท ซิมพลี เอเชีย ฟูดส์ แอลแอลซี นำ
คณะเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน อบต.ท่าพระ เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ ๓ ประจำปี
๒๕๕๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง ดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒
ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และในโอกาสนี้
ผู้แทนโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
– คุณหญิงสุภรณ์ วิจิตรานุช นายกสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ
คณะกรรมการบริหารสายปัญญาสมาคม ฯ และคณะกรรมการจัดงาน เดิน – วิ่ง สายปัญญา ๒๕๖๐
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช และเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
/ในวันเดียวกันนี้…

– ๗ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย
คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารสถาบันอิศรา และผู้เกี่ยวข้อง
นำ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชน ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ ๗ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึกของสถาบันอิศรา
– นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ เยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดระบายสีโตโยต้า รถยนต์ในฝัน “โตโยต้า ดรีม คาร์ อาร์ท
คอนเทสต์”(TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST) ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ปกครอง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย