วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันนี้ เวลา ๐๐.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๕.๐๖ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรง
บำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียน และผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว กับทรงเปิดซุ้มประตูมหาชัยมงคล
ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย