วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดการประชุมทางวิชาการ
เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญผู้พิทักษ์หลักนิติธรรม” (The Constitutional Court : Protector of the
Rule of Law) เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครบ ๒๐ ปี ณ โรงแรมเพนนินซูล่า
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๔๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการ
ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ ซึ่งอัญเชิญไปเป็นพระประธาน
ในพิธี “งานเถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” กลับมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต