วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๒.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่
ทีจี ๙๒๓ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๔.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะ นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์
ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่กิจการลูกเสือสามารถยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศไทยมาโดยตลอดต่อเนื่อง. เห็นได้ชัดว่า
การส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกอบรมเป็นลูกเสือ ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการบำเพ็ญประโยชน์ อันเป็นเป้าหมายหลักของกิจการลูกเสือนั้น นอกจากจะเป็นคุณแก่ตัวลูกเสือเองแล้ว ยังส่งผลดีต่อสังคมส่วนรวมด้วย. ที่กล่าวเช่นนั้น เพราะการบำเพ็ญประโยชน์และการช่วยเหลือผู้อื่น จะช่วยบ่มเพาะลูกเสือ
ให้มีคุณลักษณะของพลเมืองที่ดี คือเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเมื่อรวมกับความรู้ความสามารถทางวิชาการแล้ว ย่อมส่งเสริมบุคคลให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ ผู้สามารถสร้างความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นให้แก่ชาติบ้านเมืองได้. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลูกเสือทุกคน
จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและธรรมเนียมของลูกเสืออย่างแน่วแน่
ทั้งมีความเพียรพยายาม ที่จะปฏิบัติการทุกอย่างให้สำเร็จผลตามอุดมการณ์ที่ได้ตั้งไว้ เพื่อความวัฒนาผาสุกของบ้านเมืองเราสืบไป.
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการ
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร