วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๘.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศ
ประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ตามลาดับดังนี้
– นางแชสตี เริดส์มูน (Ms. Kjersti Rødsmoen) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์
ประจาประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์น
ตราตั้ง เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
– นายโลเรนโซ กาลันตี (Mr. Lorenzo Galanti) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจาประเทศไทย
ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางฟรันเชสกา อันเดรอีนี กาลันตี (Mrs. Francesca Andreini Galanti)
ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
เวลา ๑๕.๕๒ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจาปี ๒๕๖๕ “พระบารมีส่องหล้า
ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอานวยการจัดงาน
วันสตรีไทย ประจาปี ๒๕๖๕ นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จากัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ
ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ สมัยที่ ๒๗ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร
และหนังสือวันสตรีไทย ประจาปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธาน
คณะกรรมการอานวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจาปี ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์
ของการจัดงานวันสตรีไทย ประจาปี ๒๕๖๕ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีไทยที่ประกอบคุณงามความดีทาประโยชน์
แก่ชุมชน และสังคม ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพสตรีไทย ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึง
การรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีทั่วประเทศ ด้วยการร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมใจกันทาความดี
ถวายเป็นพระราชกุศล ต่อจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ผู้ทาคุณประโยชน์ สตรีไทยดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก
และเกียรติบัตร เสร็จแล้ว ทรงจุดเทียนเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจาปี ๒๕๖๕”
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชดารัส ความว่า ข้าพเจ้า
มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานวันสตรีไทย ประจาปี ๒๕๖๕ ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
/ขอแสดงความชื่นชม…
– ๒ –
ขอแสดงความชื่นชมกับสตรีไทยดีเด่น และเยาวสตรีไทยดีเด่นทุกท่าน ที่ได้รับเกียรติและการยกย่องในครั้งนี้ ตั้งแต่ข้าพเจ้าจาความได้ ก็ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อบาบัดทุกข์บารุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ในบรรดาพระราชกรณียกิจนานัปการนี้ ยังมีงานที่ทรงรับเป็นพระราชภาระอย่างสาคัญ นั่นคือ การส่งเสริมให้สตรีไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริม ควบคู่ไปกับอาชีพหลักคือเกษตรกรรม ทรงเชื่อมั่นว่า คนไทยทุกคนมีศิลปะอยู่ในสายเลือดและจิตวิญญาณของการเป็นช่างฝีมือ ดังที่ได้พระราชทานพระราชดารัสไว้ครั้งหนึ่งว่า ทรงภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใด อยู่แห่งหนตาบลใด คนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแต่ให้ได้มีโอกาสฝึกฝน ก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นเด่นชัด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สืบสาน รักษา และสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งให้หาครูและผู้เชี่ยวชาญมาช่วยฝึกอบรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาผลงาน ร่วมกับชาวบ้านในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จนกลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ทุกครัวเรือน นับเป็นต้นกาเนิดของโครงการศิลปาชีพพิเศษ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปัจจุบัน พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบาเพ็ญมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้น ล้วนมีส่วนสาคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต ฐานะความเป็นอยู่ ตลอดจนบทบาทและสถานภาพของสตรีไทย ให้สูงขึ้น ทรงเป็นทั้งแบบอย่างอันประเสริฐ และแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ ให้สตรีไทยตระหนักถึงศักยภาพของตน และสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ นาไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่สังคม และแก่ประเทศชาติได้ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษานี้ ข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคน ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพราะเราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทย และพัฒนาชาติบ้านเมืองได้ด้วยกันทั้งสิ้น และจะเป็นการราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณได้อย่างดีที่สุด สมกับที่ทรงอุทิศพระองค์ดังพระราชสมัญญา แม่ของแผ่นดิน มาโดยตลอด และจะทรงเป็นแม่ในใจของคนไทยตราบชั่วนิรันดร์กาล
หลังจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
และทอดพระเนตรกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก ๔ ภาค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร้านโกลเด้น เพลซ และมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่ ๑ สิงหาคม เป็น “วันสตรีไทย” และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ “ดอกกล้วยไม้ คัทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจาวันสตรีไทย ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๖
เป็นต้นมา สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และภาคีเครือข่าย จึงร่วมกันจัดงานวันสตรีไทย สืบเนื่องมาเป็นประจาทุกปี และในปีนี้ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
/พระบรมราชินีนาถ …
– ๓ –
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของสตรีไทย
เวลา ๐๘.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรการดาเนินโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริษัท น้าตาลสระบุรี จากัด อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
เวลา ๑๔.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๕ (Thailand Research Expo 2022)” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวัชรวิจิตร สุภาวิตคณาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดถ้าผาปู่ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอาพน กิตติอาพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชวชิรวุฑฒาจารย์ ภาวนาวิธานธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดป่าวุฑฒาราม อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู