วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๒.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๗.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการ
ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๑๒ และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรม หัวข้อ
“รักโลก” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพังงา
ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาโงก และพื้นที่อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา