วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่  ๑๐  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๐๗.๐๔  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงพบกับนายฟรังซิชกู กูแตร์รึช ลู โอลู ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต  ณ ทำเนียบประธานาธิบดี  จากนั้น จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร

การดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี  ณ โรงเรียนฟาตูเกโร โรงเรียนอันนา เลมอส โรงเรียนประถมศึกษาอะคานูโน และ

โรงเรียนมัธยมเอ็นซิโน บาซิโกเฮรา รวมทั้งกิจการของสถาบันต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยแห่งชาติติมอร์ – เลสเต
วิทยาเขตเฮรา สหกรณ์กาแฟติมอร์ โรงพยาบาลกลาง กรุงดิลิ และสภากาชาดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์ – เลสเต

เวลา  ๑๗.๔๗  น.  สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทอดพระเนตรความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
ณ โครงการพิพิธภัณฑ์เจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)  อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๖.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๑๕ วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ณ พระที่นั่งทรงธรรม

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง  เมื่อวันอาทิตย์  ที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,
ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร