วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ครบรอบ ๑๒ ปี โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๗.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานบุญสงกรานต์
ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดการประชุมทางวิชาการ
เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” (The Constitutional Court on
the Protection of the People’s Rights and Liberties) เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ก่อตั้งครบ ๒๕ ปี ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร