วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวัชรสิริมงคล วิมลภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดป่าศรีมงคล อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายที่หน้าหีบศพพระราชพิพัฒน์ วัชโรดม สุตาคมธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดไทยพัฒนา อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชมงคลวชิรากร สุนทรธรรมภาษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี และพระวชิรกิจโกศล ณ วัดมหาวนาราม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชวชิราภิรม อุดมธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดศรัทธาภิรม อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี