วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละออง
พระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายเกษม เกษมสุข หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี วิทยากรค่ายพุทธบุตร นำ นางสิริเพ็ญ
ราษฎร์เจริญ ประธานจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการบรรยายธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโครงการอบรมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ค่ายพุทธบุตรแห่งที่ ๑ – ๕
ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
ในโอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และพระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นำ คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำ นายสุเทพ เหล่าพิพัฒน์ภิญโญ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นางสาวมณีรัตน์ มณีวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไต่เฮงสตีลเทรดดิ้ง จำกัด และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการ “พลังใจ ๙๙ บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19”
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ
นางพรพนิต รัตนกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางกอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ และผู้บริหารบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประติมากรรมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรถเก็บขยะติดเชื้อ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

/นายขรรค์ …
– ๒ –

– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โครงการกองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด – ๑๙ สำหรับประชาชน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการจำหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลาก ฯ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายกรกฤษฎิ์ ปิยะมงคล พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายตู้แช่วัคซีน เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำ คณะกรรมการและผู้บริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยผู้ทำคุณประโยชน์
ด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ
เทพรัตนเวชชานุกูล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก ในโอกาสนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้แทน
สถาบัน ฯ ผู้แทนคณะกรรมการสถาบัน ฯ และผู้แทนผู้ทำคุณประโยชน์ ฯ