วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๐.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานไปในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต และให้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
เมื่อ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เดินทางถึง บริเวณแปลงนาสาธิต
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย
เทพีคู่หาบทอง – เงิน รอรับ ประธานองคมนตรี จากนั้น ออกไปประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต ฯ เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเสร็จแล้ว จากนั้น ประธานองคมนตรี เดินทางกลับ