วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ทรงเจิมเทียนพรรษา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ สำหรับกรุงเทพมหานคร มีเทียนหล่อใหญ่ ๒๖ ต้น และเทียนสลัก ๒๘ ต้น และสำหรับจังหวัดต่าง ๆ มีเทียนหล่อใหญ่ ๑๓ ต้น และเทียนสลัก ๑๙ ต้น
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระวโรกาสให้ หม่อมหลวงอภิชัย
ชยางกูร นาคหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ อุปสมบท
ในพรรษานี้ เฝ้า กราบทูลลา