วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และวัดสุทัศน
เทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดเทพศิรินทราวาส เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมา
พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ จากนั้น ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำ
ถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์
รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐิน เสร็จแล้วกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์ พร้อมแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน
ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก เสร็จแล้ว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับ
การถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังวิหารเจ้าคุณนรรัตน์
ราชมานิต ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ทรงกราบ แล้วเสด็จออกจากวิหารเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม
เวลา ๑๘.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดสุทัศนเทพวราราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าพระวิหารหลวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีศากยมุนี แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงกราบ
แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาส์นสงฆ์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังที่ประดิษฐานนพปฎลเศวตฉัตร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมที่กำพูนพปฎลเศวตฉัตร ทรงถือสายสูตรยกนพปฎลเศวตฉัตรขึ้นกางกั้นเหนือพระพุทธตรีโลกเชฏฐ พระประธานพระอุโบสถ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงาน
ลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธตรีโลกเชฏฐ
ทรงกราบ แล้วทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงประเคน
ผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน

/ออกไปครอง…

 

– ๒ –
ออกไปครองผ้าพระกฐิน เสร็จแล้วกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์ ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พันตำรวจเอก สุริยา จำนงโชค กรรมการบริหารมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ฯ กราบบังคมทูลรายงานกิจการมูลนิธิ ฯ และเบิกผู้บริจาคเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต
เวลา ๑๗.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานเทศกาลศิลปะ บางกอกอาร์ต
เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๒ (BAB 2020) ณ “เดอะ ปาร์ค” (The PARQ) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายได้สำเร็จ
การศึกษาแล้ว เมื่อจะออกไปประกอบอาชีพการงาน ย่อมมุ่งหวังความสำเร็จและความมั่นคงก้าวหน้า
อยู่ทั่วกัน แต่การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว จำเป็นต้องอาศัยความรู้และความสามารถที่สำคัญ ๔ ประการ
ประการแรก ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องแม่นยำ และความสามารถในการนำความรู้ไปปรับใช้ให้เข้ากับงาน
ให้พอเหมาะพอดีกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ประการที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
และความสามารถในการกำหนดแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม ประการที่ ๓
ความรู้ความเข้าใจในบุคคลที่ทำงานร่วมกัน และความสามารถในการปฏิบัติงานให้ประสานสอดคล้องกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประการที่ ๔ ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ และความสามารถ
ในการนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาตนพัฒนางาน จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจ
พยายามฝึกฝนอบรมตน ให้มีความรู้และความสามารถทั้งสี่ประการเพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ ความรู้และความสามารถทั้งนั้น จะได้เป็นพื้นฐานอันมั่นคงหนักแน่น ให้แต่ละคนสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า
ในอาชีพการงานได้ สมดังที่มุ่งหวังตั้งใจ
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่