วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์ ที่  ๑๒  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๑.๕๔  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี  เสด็จออก  ณ  พระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ตามลำดับดังนี้

– พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และคณะ  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  สมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร  และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเข็มที่ระลึก
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– พันตำรวจเอก บุญส่ง  จันทรีศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะผู้บริหาร กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– พลเอก เดชา  เหมกระศรี  นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจักรยาน
พร้อมหมวกนิรภัยและรองเท้า  เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เวลา  ๑๗.๑๑  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา  และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต  ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  และพระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย  พระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                                   ทรงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  ณ  พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

เมื่อเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและญวน  แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ  ทรงจุดเทียนพระมหามงคล
ที่ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลา  เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา  ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์
เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา  ด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย   ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง
บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์  และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย  เสร็จแล้ว
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสน์ศิลา  แล้วทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์
พระสงฆ์สวดนวัคคหายุสมธัมม์  และทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดาบนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลาง

/พระราชทาน…..

 

 

 

– ๒ –

 

พระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์  แล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถ
เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

เมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงจุดเทียน
พระมหามงคลที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร  เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร
และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป  เทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่  จากนั้น  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ

พานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่ ๙ และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  แล้วประทับพระราชอาสน์  ทรงศีล
พระสงฆ์ ๘๘ รูป  เจริญพระพุทธมนต์  เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์
ทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระกริ่ง  พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างหน้า
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ประธานสงฆ์
แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนครอบพระกริ่งแด่ประธานสงฆ์  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  จบแล้ว  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์  และสมเด็จพระราชาคณะ  แล้วทรงยืนประเคน
ผ้าไตรแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรอง  และพระราชาคณะ  จนครบ ๘๘ รูป  เสร็จแล้ว  ทรงหลั่งทักษิโณทก  พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา  ถวายอดิเรก  ถวายพระพรลา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร  ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระดำรัส  ความว่า  แม่คือพระอรหันต์ของลูก  เป็นบุคคลสำคัญผู้ให้ชีวิต
และฟูมฟักเลี้ยงดู  อบรมสั่งสอนให้ลูกมีคุณธรรมจริยธรรม  อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  ทั้งสนับสนุนลูกให้ได้รับการศึกษา  เพื่อให้มีความรู้สำหรับนำไปใช้ประกอบอาชีพการงานเลี้ยงตัว  และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป  ภาระหน้าที่อันหนักและสำคัญยิ่งดังกล่าวนั้น  ล้วนเป็นสิ่งที่แม่กระทำ
ด้วยความรักความเมตตา  ปรารถนาให้ลูกมีความสุขความเจริญอย่างแท้จริง  ลูกทุกคนควรจะได้
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน  ด้วยการเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอน  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี  คอยดูแลเอาใจใส่
และช่วยเหลือท่าน  ให้สมกับที่ท่านได้ทุ่มเทชีวิตและจิตใจ  ทำหน้าที่แม่อย่างสมบูรณ์มาโดยตลอด
จึงขอแสดงความยินดีด้วยอย่างจริงใจ  กับทุกคนที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ  รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  และรางวัลชนะเลิศการประกวดงานเขียนและหนังสั้นเทิดพระคุณของแม่  ประจำปีนี้
เชื่อว่าทุกคนจะภาคภูมิใจได้เต็มที่   กับรางวัลอันทรงเกียรตินี้  พร้อมทั้งรักษาและสร้างเสริมความดีให้เพิ่มพูนขึ้น  เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมต่อไป

/อนึ่ง…..

 

 

 

 

– ๓ –

อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ  องคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ  พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท์  น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร