วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไซนส์ แฟร์ ๒๐๒๓” (Thailand International Science Fair 2023 : TISF 2023) ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๒.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ พระราชทานแก่คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง “ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง” (Immuno Oncology) ณ อาคารสำนัก
วิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระธรรมวชิราธิบดี
สีลาจารโสภณ วิมลธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระภิกษุ
ที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ ณ วัดกษัตราธิราช อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
– พระเทพวัชรจริยาจารย์ ไพศาลพิพัฒนกิจ พิพิธภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
– พระราชวชิรสารสุธี ศรีปริยัติกิจสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
– พระวชิรกิจวิมล
– พระวชิรสิกขการ