วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ นำ คณะบุคคลที่สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ดังนี้
๑. คณะผู้บริหารบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ เป็นระยะเวลา ๕ ปี
๒. คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สนับสนุนการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ ฯ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและโทรมาตร จำนวน ๒๑ แห่ง ระหว่างพุทธศักราช
๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ เป็นระยะเวลา ๓ ปี
๓. ผู้แทนวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินงานโครงการศูนย์แก้ไขความพิการ
บนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น
องค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายบัญชา เชาวรินทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำ คณะข้าราชการ และเกษตรกรจังหวัดนครนายก เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลมะยงชิด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะยงชิดของจังหวัดนครนายก