วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๗.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานเพลิงศพ
นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๒ และพลตรีหญิง ท่านผู้หญิงวัฒนา วัชโรทัย
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๒๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นวันที่ ๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า การที่บัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนั้น มีความสำคัญต่อสังคมอย่างมาก เพราะสังคมจะมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้สูงเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก มาช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคง บัณฑิตทุกคนจึงควรตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ แล้วตั้งใจพยายามนำความรู้
ที่มีอยู่ ไปใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ ด้วยความเข้าใจ จริงใจ และเต็มใจ ที่ว่าใช้ด้วยความเข้าใจนั้น
คือเข้าใจว่า จะนำความรู้ใด ไปใช้ทำอะไร และต้องใช้อย่างไร ที่ว่าใช้ด้วยความจริงใจ หมายความว่า
มีความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ที่จะนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่นำความรู้ไปบิดเบือนเพื่อให้บังเกิดผลในทางเสื่อมเสียหาย ที่ว่าใช้ด้วยความเต็มใจ หมายถึง ยินดีและสมัครใจ ที่จะนำความรู้ไปใช้โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ จนงานที่ทำสำเร็จผลเป็นประโยชน์ยั่งยืนแก่ตนแก่ส่วนรวม จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาเรื่องนี้ให้ทราบชัด แล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ความรู้ ให้สมกับที่แต่ละคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมสืบไป