วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๗.๕๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒
รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับวิทยพิมาน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขตสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ กับทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทำการรักษา ฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสุนัข
และแมวจรจัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ ๒
ในการนี้ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และพระราชทานป้ายห้อยคอที่ระลึกโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แล้วทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ ร่วมกับคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โดยการผ่าตัดรักษาอาการมดลูกอักเสบ และทำหมันให้กับสุนัข พร้อมทรงติดตามเฝ้าระวัง
สัญญาณชีพ เพื่อทรงประเมินความปลอดภัยระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสัญจร ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ฯ เพื่อลดอัตราการเกิดโรค และเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์
อีกทั้ง โปรดให้หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาโรคทั่วไป แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตลอดจนทันตกรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึง ในโอกาสนี้ พระราชทานพระดำรัส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิก พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมาด้วย