วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๖.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๑๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์