วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓ ประจาปี คริสต์ศักราช ๒๐๒๒ (The 3rd International Conference on Environment, Livelihood and Services 2022 – The 3rd ICELS 2022) และทรงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โกลบอล เชนจ์ แอนด์ โซเชียล เซลฟ์ – รีไลอันซ์ ทรู เดอะ ชัยพัฒนา ฟาวน์เดชันส์ อินิทิเอทีฟ” (Global Change and Social Self-Reliance through the Chaipattana Foundation’s Initiatives) กับทรงฟังปาฐกถาพิเศษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
เวลา ๑๒.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนี ศรีธรรมสาธก ดิลกปัญญาโกศล วิมลธรรมโวทานธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร