วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๐.๕๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุลาลัยพิมาน
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงหอพระสุลาลัยพิมาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย สรงพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ และสรงน้ำพระบรมธาตุ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช แล้วเสด็จ
พระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิ และสรงน้ำ พระบรมอัฐิ พระอัฐิ ทั่วทุกพระโกศ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธี
สงกรานต์ จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะ สํารับภัตตาหารนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพระสงฆ์รูปต่อไปตามลําดับ
พระสงฆ์รับพระราชทานฉัน เสร็จแล้ว เจ้าพนักงานเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ออกประดิษฐาน
บนพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตรและบนพระที่นั่งกง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิ แล้วทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูป ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและพระบรมอัฐิที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพ
ของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย เพื่อประทับรถยนต์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา ๑๕.๕๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำ ผู้ว่าราชการจังหวัด
๗๖ จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานต้นไม้มงคล
เพื่อเชิญไปปลูกในโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติ”
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธี
สงกรานต์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และหอพระนาก พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระวโรกาสให้ นายจำลอง ยิ่งนึก เฝ้า กราบทูลรายงานเครื่องราชสักการะ
ที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานต่าง ๆ เสร็จแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่าย และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา

/พระพุทธ…

– ๒ –

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยัง
หอพระคันธารราษฎร์ ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูป และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการปูชนียวัตถุ
ตามเจดียสถานต่าง ๆ ในพระอาราม เสร็จแล้ว เสด็จไปยังหอพระนาก ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ
พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้า แล้วทรงทอดผ้าคู่
พระสงฆ์ ๕ รูป สดับปกรณ์ พระบรมอัฐิและพระอัฐิ จบแล้ว โปรดให้พระราชวงศ์ทรงทอดผ้าคู่แด่พระสงฆ์
อีก ๔๐ รูป พระสงฆ์สดับปกรณ์พระอัฐิพระราชวงศ์แล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงกราบที่หน้า
เครื่องทองน้อย ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้ารับเสด็จ เสร็จแล้ว เสด็จออกจากหอพระนาก
ไปประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จกลับ
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๒๐
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐปานามา และสาธารณรัฐเปรู ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐปานามา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ คลองปานามา พิพิธภัณฑ์คลองเชื่อมมหาสมุทรปานามา และเขตประวัติศาสตร์ของกรุงปานามา กัสโก วิเอโฮ โอกาสนี้ จะทรงพบกับนายฆวน การ์โลส บาเรลา โรดริเกซ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปานามา และนางอิซาเบล เด เซนต์ มาโล การ์เซีย เด อัลบาราโด
รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐปานามา ณ ทำเนียบประธานาธิบดี
และในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเปรู สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ สวนพฤกษศาสตร์แห่งอุทยานสวนเลเยนดาส พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเปรูด้านโบราณคดี มานุษยวิทยา และประวัติศาสตร์ ศูนย์ผ้าทอพื้นเมืองแห่งกุสโก โบราณสถาน
เมืองโอยานตัยตัมโบ โบราณสถานมาชู ปิกชู และพิพิธภัณฑ์ศิลปะกรุงลิมา อนึ่ง จะทรงพบกับนายมาร์ติน
อัลเบร์โต บิซการ์รา กอเนโฆ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู ณ ทำเนียบรัฐบาลสาธารณรัฐเปรู