วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
“ซีเอ็มเอส วีค แบงค็อก ๒๐๑๙” (CMS Week Bangkok 2019) ณ อาคารสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๒.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เวลา ๑๓.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสาร (หลังใหม่) ณ ท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เวลา ๐๙.๕๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดการประชุมกลุ่มเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การใช้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชน
ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น โฮเทล เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิ
ร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๒๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ
และหอประชุมที่ว่าการอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
เวลา ๑๐.๔๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน
ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเลย ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย อำเภอเชียงคาน และหอประชุมที่ว่าการอำเภอปากชม จังหวัดเลย

/ เวลา ๑๐.๑๓ น. …

-๒-

เวลา ๑๐.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น และหอประชุมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
และจังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และหอประชุมที่ว่าการ
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี