วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๗.๔๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับคลองหอยโข่ง อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย