วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๓. น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก แทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติ หะวานนท์ เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ นายวราพงษ์ ณรงค์ฤทธิ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ
อานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และคณะผู้พยากรณ์การกุศลในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
– พลตรีหญิง อมราภรณ์ หมีปาน ประธานมูลนิธิวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการรับบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายเอกชัย ยังวาณิช รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สเถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นำ คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อความเป็นสิริมงคล
ก่อนเกษียณอายุราชการ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นำ คณะผู้บริหาร และผู้แทนครูกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงาน
ผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียน ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

/- คณะผู้บริหารบริษัท…

– ๒ –

– คณะผู้บริหารบริษัท อาเมสซี่ เวิลด์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๒๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ไอร์แลนด์ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสนี้ ผู้เกี่ยวข้องในการคัดเลือกผู้ได้รับทุน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำ ข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้และของดีเมืองยะลา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ พระตำหนัก จักรีบงกช
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ เฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ กับบันทึกพระสุรเสียงและภาพนิ่งเพื่อเผยแพร่ในหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ฯ