วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ ครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑ และประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้า รับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร
และเงินช่วยเหลือ และครูอาวุโส เฝ้า รับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร
ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานพระดำรัส ความว่า
ทุกคนในที่นี้ ล้วนเป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ควรแก่การเคารพยกย่อง ว่าเป็นครูแท้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ครูอาวุโสทั้งหลายคงจะได้อุทิศตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้
ความคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนฝึกฝนอบรมสติปัญญาและคุณธรรมความประพฤติให้แก่ลูกศิษย์
ด้วยความทุ่มเทเสียสละ และเมตตากรุณา เพื่อให้ลูกศิษย์เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ เป็นคนที่มีคุณค่าของสังคม บัดนี้ แม้ครูอาวุโสทั้งหลายจะพ้นจากหน้าที่การงานแล้วก็ตาม แต่เชื่อว่า คุณงามความดีที่ครูอาวุโสได้ประกอบสร้างสมไว้ จะดลบันดาลให้มีความสุข ความภาคภูมิใจที่ดีอยู่เสมอ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ได้รับในฐานะครูอาวุโส ก็จะเป็นประจักษ์พยานแห่งความสำเร็จในวิชาชีพ ที่ทำให้ได้ระลึกถึงความดีที่เพียรปฏิบัติมา
ทั้งน้อมนำให้ท่านรักษา และเพิ่มพูนคุณค่าแห่งความเป็นครูไว้ตลอดไป
เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเมธีวชิรธรรม
ณ วัดพระธาตุดอยเล็ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่
พระราชวชิราลังการ ไพศาลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดวชิราลงกรณวราราม
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา