วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่  ๑๘  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้ เวลา ๐๘.๑๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ประทับแรม

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘ ณ สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์

ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายเคนเนท เอ๋อร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ จากนั้น ทรงรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “Plants without Borders: Connections to Malesia” เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพรรณกล้วยไม้ภูเขาเขตร้อน ณ สวนกล้วยไม้ภูเขาเขตร้อน
เวลา ๑๑.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมกูดวูดพาร์ก พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตียว ชี เฮียน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ถวายพระกระยาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารมินเจียง

เวลา ๑๓.๑๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนอร์ทไลต์ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาภาษา

อังกฤษ และการสาธิตการใช้อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และทอดพระเนตรวีดิทัศน์ความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนนอร์ทไลต์และมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จากนั้น ทอดพระเนตรการนำเสนอแนวคิดของ
นักเรียนจากมูลนิธิชัยพัฒนาและนักเรียนโรงเรียนนอร์ทไลต์ เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินไปยังโรงแรมไชน์ ซึ่งเป็นโรงแรมจำลองเพื่อฝึกสอนนักเรียนด้านการโรงแรม ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกแขกที่เข้าพักโรงแรม และการใช้แอปพลิเคชันในการบริหารจัดการควบคุมระบบของห้องพัก เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการสาธิตการใช้อุปกรณ์โดรนในการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ซึ่งควบคุมโดยนักเรียนและครู
สำหรับใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
เวลา ๑๘.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการภาพวาดชุดพืชพรรณไม้หายากในเอเชียตะวันออก ตั้งแต่ ค.ศ. ๑๖๐๐ – ก่อน ค.ศ. ๒๐๐๐ (Flower Obession: Plant Collecting in East Asia, 1600s – 1900s’)
และนิทรรศการภาพวาดเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ณ หอศิลป์พฤกษศาสตร์ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ประทับแรม

เวลา  ๑๕.๐๔  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นายสุภัทร  จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ ครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑ และประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้า รับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร
และเงินช่วยเหลือ และครูอาวุโส เฝ้า รับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร

 

/ในโอกาสนี้ …

 

– ๒ –

 

ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานพระดำรัส ความว่า
ทุกคนในที่นี้  ล้วนเป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  ควรแก่การเคารพยกย่อง  ว่าเป็นครูแท้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ครูอาวุโสทั้งหลายคงจะได้อุทิศตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ  ในการถ่ายทอดความรู้
ความคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนฝึกฝนอบรมสติปัญญาและคุณธรรมความประพฤติให้แก่ลูกศิษย์
ด้วยความทุ่มเทเสียสละ  และเมตตากรุณา  เพื่อให้ลูกศิษย์เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ  เป็นคนที่มีคุณค่าของสังคม   บัดนี้  แม้ครูอาวุโสทั้งหลายจะพ้นจากหน้าที่การงานแล้วก็ตาม  แต่เชื่อว่า  คุณงามความดีที่ครูอาวุโสได้ประกอบสร้างสมไว้  จะดลบันดาลให้มีความสุข  ความภาคภูมิใจที่ดีอยู่เสมอ  และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ได้รับในฐานะครูอาวุโส  ก็จะเป็นประจักษ์พยานแห่งความสำเร็จในวิชาชีพ  ที่ทำให้ได้ระลึกถึงความดีที่เพียรปฏิบัติมา
ทั้งน้อมนำให้ท่านรักษา  และเพิ่มพูนคุณค่าแห่งความเป็นครูไว้ตลอดไป
เวลา  ๑๓.๓๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเมธีวชิรธรรม

ณ วัดพระธาตุดอยเล็ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๓.๓๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่
พระราชวชิราลังการ ไพศาลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดวชิราลงกรณวราราม
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา