วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตาหนัก ภูพานราชนิเวศน์ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตาหนัก ภูพานราชนิเวศน์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจากลางนครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม