วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
                            พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์  ที่  ๑๘  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๐๘.๐๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม  ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง  เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ สำนักงานชลประทานที่ ๖ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เวลา  ๑๐.๐๗  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๕  ณ  อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น                      จังหวัดขอนแก่น เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า  บัณฑิตคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า  การศึกษาที่ดีช่วยพัฒนาบุคคลให้เจริญก้าวหน้า
ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอารยะ  ประเทศที่อุดมด้วยอารยชน   ย่อมสามารถพัฒนาเป็นอารยประเทศได้   คือเป็นประเทศ
ที่มีความเจริญก้าวหน้า  เจริญด้วยวัฒนธรรมอันดี  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  บัณฑิตทุกคนจึงต้องขยัน
หมั่นศึกษา  เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีอารยะ   คือมีความเจริญทั้งด้านปัญญาและด้านศีลธรรม  ความเจริญ
ด้านปัญญานั้น  เกิดจากการขวนขวายใฝ่รู้  แสวงหาความรู้ให้ยิ่งสูงขึ้น  กว้างขวางขึ้น  แล้วนำมาขบคิดพิจารณา   ตลอดจนฝึกหัดปฏิบัติ   จนเกิดเป็นความรอบรู้อันกว้างขวางหนักแน่น  ส่วนความเจริญด้านศีลธรรม  เกิดจาก
การประพฤติดี  ทั้งทางกาย  วาจา  และใจ  ไม่ประพฤติไปในทางชั่วทางเสื่อมหรือเบียดเบียนผู้อื่น  หากบัณฑิต
สามารถพัฒนาตนเองได้ดังที่กล่าวมานี้   ก็จะดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความสุขความเจริญ
ได้อย่างแท้จริง   ทั้งสามารถพัฒนาบ้านเมืองของเราให้ยิ่งเจริญก้าวหน้าเป็นอารยประเทศ  มีสังคมที่สงบสุข
มีวัฒนธรรมที่ดีงาม  มีเศรษฐกิจที่รุ่งเรือง  และมีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป
เวลา  ๑๓.๕๒  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไปทอดพระเนตรนิทรรศการและแปลงสาธิตการเกษตร ภายใต้ชื่อ “๖๐ ปี เกษตร มข. : บทบาทการพัฒนา
ภาคการเกษตรที่ยั่งยืนของอีสาน” ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เวลา  ๑๔.๑๘  น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย  ไปทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยเฉพาะกิจ กองเรือยุทธการ ๖๔๒ และ
ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจ
กองเรือยุทธการ ๖๔๒ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
/ เวลา  ๑๐.๐๐  น. …
-๒-
เวลา  ๑๐.๐๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เวลา  ๑๔.๐๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เวลา  ๑๐.๓๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาส
ปีใหม่ ๒๕๖๗  ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน (กองทัพภาคที่ ๑) ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  (กองกำลังบูรพา) จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี (กองกำลังสุรสีห์)  ณ กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจ
ตระเวนชายแดน ๒ อำเภอโคกสูง กองร้อยทหารพรานที่ ๑๓๐๓ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จุดตรวจ
ช่องทางบ้านน้ำพุร้อน กองร้อยทหารพรานที่ ๑๔๐๓ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และกองร้อย
ทหารพรานที่ ๑๔๐๑ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี