วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๖.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย
เวลา ๐๘.๒๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน และศูนย์หัวใจ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เวลา ๑๖.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ “สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลา ๑๕.๔๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอาราม เฝ้า รับพระราชทานของที่ระลึก
เวลา ๑๖.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมชั้น ๓ สถานีตำรวจภูธรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

/อนึ่ง …

– ๒ –

อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๑๑ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ และบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสกลนครและใกล้เคียง โดยมีผู้มาขอรับบริการ ๕๒๐ คน โรคที่พบมาก คือ โรคตา โรคทางทันตกรรม โรคกล้ามเนื้ออักเสบ และโรคความดันโลหิตสูง โอกาสนี้ พระราชทานยาชุดพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ๒ คน ซึ่งเป็นโรคความจำเสื่อม และโรคมะเร็ง พร้อมทั้งทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยด้วยทรงห่วงใย จากนั้น ทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเข้าไปส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร โดยมีการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูป อาทิ หม่ำ จากจังหวัดชัยภูมิ ขนมเปี๊ยะ จังหวัดอุดรธานี ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จากกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครพนม นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง นำผ้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมาประยุกต์ ออกแบบลวดลายให้ทันสมัย แต่ยังคงอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมไว้ อาทิ ผ้ากาบบัวและอัญญานาง หรือผ้าเจ้าเมือง จากกลุ่มต้นเทียนไหมไทย จังหวัดอุบลราชธานี ผ้าซิ่นยกไหมเงิน ลายดอกแก้ว ซึ่งเป็นลวดลายที่ชาวอุบลราชธานี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส รวมทั้งผ้าไหมแพรวา จากกลุ่มไหมสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ประยุกต์ต่อยอดผ้าแพรวา ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นผ้าซิ่นแพรวา พร้อมคิดค้นและพัฒนาลายใหม่ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์