วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๐๗.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดตาก อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เวลา ๐๙.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคาร “สิรินธรชัยพัฒน์ (แม่สอด)” ณ โรงพยาบาลแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่
๒๕๖๕ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกาลังชายแดน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ กองบังคับการกองร้อยทหารพรานที่ ๑๓๐๔ อาเภออรัญประเทศ และกองบังคับการกองร้อยเฉพาะกิจตารวจตระเวนชายแดนที่ ๔ อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตคลาสสิกรายการ “เอ 15” (A 15) บรรเลงโดยวง “รอยัล แบงค็อก ซิมโฟนี ออร์เคสตร้า” (Royal Bangkok Symphony Orchestra)
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร