วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๕.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร
ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๓”
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ๓ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ประธานการจัดงานโครงการหลวง ๒๕๖๓ พร้อมคณะองคมนตรี คณะกรรมการจัดงาน ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ ๑ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง ๒๕๖๓ และนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร ต่อจากนั้น
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ประธานการจัดงานโครงการหลวง ๒๕๖๓ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๓” เสร็จแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๓” จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการคลังสมองโครงการหลวง “ภูมิปัญญา
แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “จากดินแดนฝิ่น สู่.. แผ่นดินทอง” ซึ่งเป็นนิทรรศการ
ที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของโครงการหลวงตั้งแต่ปี ๒๕๑๒ จนถึงปัจจุบัน รวมถึงจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงงานในพื้นที่ภาคเหนือ จากนั้น ทอดพระเนตรฐานเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ ฐานเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ จัดแสดงผลสำเร็จของโครงการหลวงในการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจแทนพืชเสพติดด้วยระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฐานเรียนรู้
ด้านสังคม เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยแพทย์อาสา ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ออกหน่วยเพื่อตรวจรักษาคนไข้ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ด้านการศึกษา จัดแสดงรูปแบบการเรียนการสอน
ของโรงเรียนบ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงวางรากฐาน
และทรงให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนชาวไทยภูเขา จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ
สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทานโครงการหลวง นิทรรศการกัญชงของแม่ และหัตถกรรมราชินีปักเมี่ยน

/ซึ่งเป็น…
– ๒ –

ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จัดแสดงพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ที่ทรงสนับสนุนให้สืบทอดและรักษารูปแบบการปักผ้าของชนเผ่าเมี่ยน และสนับสนุนให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ นิทรรศการผลสำเร็จของงานวิจัยก่อเกิดพืชพันธุ์ใหม่ อาทิ ดอกเอเดลไวส์ ที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ให้โครงการหลวงไปปลูกเมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๒ มะเขือเทศเชอร์รีสีเหลือง ผักคอส คีนัว เคพกูสเบอร์รี เป็นต้น จากนั้น ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตโครงการหลวง ได้แก่ พืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้แก่ ขนมปังจากผักปวยเล้ง ขนมปังฟักทอง ซอสพริก ไอศกรีม ข้าวเกรียบรสชาติต่าง ๆ ผลไม้สด อาทิ เคพกูสเบอร์รี สตรอว์เบอร์รี พันธุ์พระราชทาน ๘๐ เสาวรส ข้าว และธัญพืชต่าง ๆ ผักสดออร์แกนิค ปลาเรนโบว์เทราต์รมควัน และปลาสเตอร์เจียนรมควัน นอกจากนี้
ยังมีการจำหน่ายดอกไม้ ที่ได้พัฒนาพันธุ์จากโครงการหลวง อาทิ ดอกกุหลาบพันธุ์แคนดี้ อะวาลานซ์
ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับโรงพยาบาล
และหน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบพิมเสนน้ำและผ้าเย็นกับอำนวยความสะดวกแก่ราษฎร
ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ รวมทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎร ยังความปลื้มปีติ
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
เวลา ๐๗.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานทหาร
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เวลา ๑๔.๓๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงเยี่ยมชมการดำเนินงานให้บริการด้านเอชไอวีของเรือนจำกลางอุดรธานี
ณ เรือนจำกลางอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เวลา ๑๔.๑๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์
พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดงาน “โอทอป ซิตี้ ๒๐๒๐” (OTOP City 2020) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๐๗.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๔ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ณ กองร้อยทหารพรานที่ ๑๒๐๕ จังหวัดสระแก้ว จากนั้น ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๔ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๑๓ จังหวัดสระแก้ว

/ในวันเดียวกันนี้ …
– ๓ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๔
ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ณ ฐานปฏิบัติการต้นแม่น้ำสุริยะ จังหวัดกาญจนบุรี
เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๔
ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ณ ฐานปฏิบัติการตะโกปิดทอง จังหวัดราชบุรี
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ ๒
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๘.๒๔ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานปาริชาติ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทรงเยี่ยมราษฎรที่มา
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง ร่วมกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาสุขภาพโรคทั่วไป ตรวจโรคเฉพาะทาง แก่บัณฑิต ผู้ปกครอง
ญาติบัณฑิต และประชาชนทั่วไป ด้วยเครื่องมือแพทย์พระราชทานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตรวจภาพจอประสาทตา ซึ่งระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มีประชาชนมารับบริการตรวจรักษา รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๑๓ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคต้อกระจก โรคตาอักเสบ โรคต้อเนื้อ และโรคกล้ามเนื้ออักเสบ
ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พันตรี ประสาร เหมือนพงษ์ ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวง
กราบบังคมทูลรายงานการตรวจรักษา กับทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน ๕ คน
ซึ่งป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ การเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์ พิการอัมพาตท่อนล่างเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระราชทานกล่องยาพระราชทาน และเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปทำการรักษา
ทรงสอบถามอาการป่วยและแนวทางการรักษาด้วยความสนพระราชหฤทัย ทั้งพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วย ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ป่วยและครอบครัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ร่วมสนับสนุนในการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ที่เป็นงานฝีมือของชาวนาชาวไร่ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวมาโดยตลอด และทรงเยี่ยมราษฎร
ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กับมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด ยังความปลื้มปีติและสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญและทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดงานศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้ราษฎรมีโอกาสแสดงผลงาน
ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ