วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธาน
การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
เวลา ๑๗.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๗ ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ อัญเชิญพระคันธารราษฎร์ปางขอฝน ในรัชกาลที่ ๑๐
ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ ถึงยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ขึ้นไปยัง
ห้องพระ ชั้น ๓ วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูป และอัญเชิญ
พระคันธารราษฎร์ปางขอฝน ในรัชกาลที่ ๑๐ ประดิษฐานบนพระราชยาน ไปยังพลับพลาพิธี
ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดย พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ เดินนำพระราชยานที่ประดิษฐาน
พระคันธารราษฎร์ปางขอฝน ในรัชกาลที่ ๑๐ จากหน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน ไปยังหน้าประตูภูธรลีลาศ
ซึ่งมีริ้วขบวนตั้งรออยู่ เมื่อพระราชยานถึงประตูภูธรลีลาศ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ เข้าริ้วขบวนอัญเชิญพระคันธารราษฎร์ปางขอฝน ในรัชกาลที่ ๑๐ ไปยังพลับพลาพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โดยมีสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส
ภายหลังเสร็จจากพิธีแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ อัญเชิญพระคันธารราษฎร์ปางขอฝน ในรัชกาลที่ ๑๐ กลับมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
/ อนึ่ง …

– ๒ –

อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการ
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร