วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางอมรา อินทวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ
นำ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ และพันตำรวจเอก พลวุฒิ วิเศษสงวน นายกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ สมทบทุน
มูลนิธิสายใจไทย ฯ และสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
– นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่าย “สมุดบันทึกการอ่าน เพื่อออมทรัพย์ทางปัญญา”
ในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑ สมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในมูลนิธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
– นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำ ครูผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันการนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูไทยที่สอนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
– นายสมชาย พิสิษฐ์กุลสุนทร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ หม่อมหลวงณรงค์ วรวุฒิ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามนางนิรมล พรนทีกุล สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ นำ ผู้บริหารหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
๑. คณะผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
๒. คณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
๓. คณะผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระยะที่ ๒ ใน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาดิจิทัลและสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิตยานยนต์ และสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
/- หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ …
– ๒ –

– หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ
และคณะทำงานโครงการซีดีเพลง และหนังสือโน้ตเพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซีดีเพลงพระนิพนธ์ และหนังสือโน้ตเพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ นายเยฟเกนี โตมีฮีน
(Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาสำหรับเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted Children)
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี