วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
                            พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์  ที่  ๒๓  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา ๑๗.๑๖  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางพวงมาลา
ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๖
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระลานพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องราชสักการะทองทิศ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลา
ส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ  เสร็จแล้ว  ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๗.๓๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๖
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี  พระอัครราชเทวี  และพระวิมาดาเธอ  กรมพระสุทธาสินีนาฏ  ปิยมหาราชปดิวรัดา ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี
และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  พระบรมราชเทวี  สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี  พระอัครราชเทวี
และพระวิมาดาเธอ  กรมพระสุทธาสินีนาฏ  ปิยมหาราชปดิวรัดา  ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปฎล
มหาเศวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง
และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ จากนั้น พระสงฆ์ ๕๗ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว
พระธรรมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
/ ทรงจุดเทียน…
– ๒ –
ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทรงธรรม เสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
สำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรม ทรงศีล พระธรรมวชิรญาณ ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา
เรื่อง  ปิยธรรมกถา  จบแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตร ๑๘ ไตร
(เที่ยวแรก) พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนา สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ
ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทอดผ้าไตร อีกเที่ยวละ ๒๐ รูป พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงปฏิบัติเช่นนี้  จนครบ ๒ เที่ยว   จากนั้น ทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระพุทธรูป
ประจำพระชนมวารของพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี   สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี  พระอัครราชเทวี  และพระวิมาดาเธอ  กรมพระสุทธาสินีนาฏ  ปิยมหาราชปดิวรัดา  ที่หน้าพระที่นั่ง
บุษบกมาลา เสร็จแล้ว ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอัฐิ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ   สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี   พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  พระบรมราชเทวี  สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี  พระอัครราชเทวี
และพระวิมาดาเธอ  กรมพระสุทธาสินีนาฏ  ปิยมหาราชปดิวรัดา  ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา  ๐๙.๐๒  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม  ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่  อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
เวลา  ๑๑.๐๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  ประธานองคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์  เชิญดินพระราชทานไปในพิธีฝังดิน
นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล  อดีตจุฬาราชมนตรี  ณ  มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา  อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ  องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ
/ อนึ่ง …
– ๓ –
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์
เขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปยังโรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นครั้งที่ ๕ ในโอกาสนี้ พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้แทนนักเรียน ฯ พร้อมสมุดระบายสี  และของเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก  และโปรดให้ออกหน่วยปฏิบัติงานการออกหน่วยแพทย์ พระราชทานในครั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยังร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉิน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลนาคู  โรงพยาบาลยางตลาด ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในรูปต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนที่เจ็บป่วยในจังหวัดกาฬสินธุ์  และจังหวัดข้างเคียง ประกอบด้วย ตรวจโรคทั่วไป ทันตกรรม
และแพทย์แผนไทย มีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง โดยวันนี้
มีประชาชนมารับบริการ  จำนวน ๔๙๘ คน ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก โรคระบบ
ทางเดินอาหาร และโรคระบบหายใจ จากนั้น ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า จำนวน ๗ คน ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว  โรคสะเก็ดเงิน  เบาหวาน  ไขมันในเลือด และตับอักเสบ  โรคสมองพิการ โรคหอบหืด
และโรคลมชัก โรคภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำตั้งแต่กำเนิด  โรคธาลัสซีเมีย และโรคหัวใจโต โรคมะเร็งเต้านม
และโรคเท้าปุก  ในการนี้ ทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วยด้วยความห่วงใย ทรงซักถามถึงความเป็นอยู่
และอาการของโรค โดยทรงมีพระวินิจฉัย ร่วมกับแพทย์ที่ทำการรักษา และทรงรับผู้ป่วยทั้งหมด เป็นคนไข้
ในพระอนุเคราะห์ ให้ส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่เหมาะสม พร้อมกับพระราชทานเงินจาก
มูลนิธิจุฬาภรณ์แก่ผู้ป่วย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล  ต่อจากนั้น พระราชทาน
เข็มเครื่องหมายแก่กรรมการ  อนุกรรมการ และพระราชทาน เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. และโล่ แก่ผู้แทนกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาส ให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ เฝ้า และทรงนำขับร้องเพลง  เลือดหยดเดียว ซึ่งเป็นบทเพลงในพระนิพนธ์  พร้อมพระราชทานพระดำรัสชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนต่อไป