วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๘.๒๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยขาแข้งวิทยาคม อาเภอลานสัก ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสมอทอง อาเภอห้วยคต และ ณ หอประชุมโรงเรียน บ้านใหม่คลองอังวะ อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านพุน้าร้อน อาเภอด่านช้าง และ ณ ศาลาการเปรียญวัดธัญญาวารี อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี