วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทางาน สถานศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไป ดังนี้
๑. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๗๒.๗๐ ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ ทางานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๙๒.๓๐ ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ทางานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๖๕.๗๐ ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง ของโรงเรียนราชวินิต และโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๒๒ ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิต มัธยม
๓. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๑,๐๕๙ ไร่ ๑ งาน ๓๖.๗๐ ตารางวา ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี และ เนื้อที่ ๔๙๓ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี เพื่อประโยชน์ในทางราชการของกองทัพบก
๔. พลตารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๑๘๕ ไร่ ๑ งาน ๘๕.๒๐ ตารางวา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่ทางานของกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี
๕. พลตารวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๒๗๕ ไร่ ๓ งาน ๕๗.๒๐ ตารางวา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่ทางานของกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ค่ายพระราม ๖ (พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน) จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี ๒๕๖๐
๖. พลตรี ประยุกต์ อุ่นอบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ ๑๕ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๑๗๓ ไร่ ๔๐.๘๐ ตารางวา อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประโยชน์ในทางราชการของมณฑลทหารบก ที่ ๑๕ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี ๒๕๖๐
๗. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๘๔ ตารางวา บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประโยชน์ในทางราชการของจังหวัดเพชรบุรี
/ ๘. รองศาสตราจารย์ชุติกาญจน์…
– ๒ –
๘. รองศาสตราจารย์ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๙. รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อนึ่ง เมื่อปี ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ไปแล้ว เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทางาน และเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการ อาทิ
– กองทัพบก รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๗๙ ไร่ ๒ งาน ๖๐.๙ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าของแผ่นดิน และโฉนดที่ดิน วังปารุสก์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๑.๕ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทางานของกองบัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
– สานักข่าวกรองแห่งชาติ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน วังปารุสก์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒๖.๕ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทางานของสานักข่าวกรองแห่งชาติ
– กองบัญชาการตารวจนครบาล รับพระราชทานโฉนดที่ดิน วังปารุสก์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๕๒ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทางานของกองบัญชาการตารวจนครบาล
– กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๔๘.๕ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทางาน ของกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ และพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของชาติ และศิลปะจังหวัดเพชรบุรี
– สานักงานตารวจแห่งชาติ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน ค่ายนเรศวร อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ ๕๘๔ ไร่ ๒ งาน ๙๙.๕ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทางานของกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
– กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน รับพระราชทานโฉนดที่ดิน ค่ายพระรามหก (พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน) อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ ๑,๒๔๔ ไร่ ๒๔.๒ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ ทางานของกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน และพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
– กระทรวงมหาดไทย รับพระราชทานโฉนดที่ดิน พระราชวังสนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ ๑๔๘ ไร่ ๒ งาน ๘๘.๘ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทางานของกระทรวงมหาดไทย และพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
– กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับพระราชทานโฉนดที่ดิน คลอง ๖ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และสถานที่ทางานขององค์การ สวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
– โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย รับพระราชทานโฉนดที่ดิน ตาบลปทุมวัน อาเภอสามเพ็ง
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๖๗ ไร่ ๖๗ ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ต่อจากนั้น
/ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…
– ๓ –
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลาดับดังนี้
– ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว