วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ตามพระราชดำริ ฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงร่วมการประชุมด้วย
เวลา ๑๔.๑๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี ๒๕๖๕
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศ
บูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในพระบรมมหาราชวัง