วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ประธานกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จ
องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย นำ คณะภริยาองคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ
นางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสมทบเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
– นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดการแข่งขันโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ “ดิ เอดูเคเตอร์ส ไทยแลนด์” (The Educators Thailand) ประจำปี ๒๕๖๕
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสนี้ ครูผู้ได้รับรางวัล “ผู้นำด้านสื่อนวัตกรรม ด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ” จากการนำเสนอ
ผลงาน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร
– นางสาวสิริธิดา สมิตะสิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท พี. แอนด์ เอส. แบไรท์ ไมน์นิ่ง จำกัด
พร้อมด้วยนางธิดาพร สมิตะสิริ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ฯ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพดิน เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายยูริ ยาร์วียาโฮ (Mr. Jyri J?rviaho) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
เวลา ๑๑.๑๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์
พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๓๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร