วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566

 ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่ ๒๔  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๐๙.๐๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำ
ผู้แทนเทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ และเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ

– นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ คณะข้าราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่
จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

– ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ นำ ทันตแพทย์หญิงวิไลลัก จันทะวง และทันตแพทย์หญิงมะลิมอน จันทะบูลี ผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปัจจุบันสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

– นายเก-ออร์ค ชมิท (Mr. Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางเยหวียด ลี่ ฟง (Mrs. Yuet Lin Fong) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา  ๑๒.๒๖ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๖ “ศรีวิชยคีตา
ปัญญาสมวรรษราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

/ ในวันเดียวกันนี้ …

 

– ๒ –

 

ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับนายยศพล  เวณุโกเศศ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ ครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๔ รับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ และครูอาวุโสรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต