วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๗.๒๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระ
ปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับ
เครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารผู้ป่วยนอก “
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน
๒๕๕๘” ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง